Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr kontroli

Rejestr kontroli

Lp. Data Przedmiot kontroli Podmiot kontrolujący Wydane zalecenia Uwagi
1. 23-24. 02.2017
2-3. 03.2017
Kontrola projektu pn. "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2" WUP-Opole dostępne w sekretariacie  
2. 24.07.2017

Audyt w Instytucji Zarządzającej - UM WO, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2014-2020...

Ministerstwo Finansów
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Protokół DAS1.9011.10.2017.WTA10.23.1 z audytu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej ... projektu RPOP.10.04.00-16-0001/16  
3. 4.08.2017-
01.09.2017

Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości nieprzekraczającej 30 000 Euro

Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.24.2016 z dnia 27.09.2016r.

UM WO Biuro Kontroli i Audytu

Protokół kontroli problemowej z 05.09.2017, nr sprawy: BKA-I.1711.14.2017

Wystąpienie pokontrolne 
BKA-I.1711.14.2017.DC
z 12 września 2017 

 
4.

9-11. 08.2017,

22-23. 08.2017

Kontrola planowa dot. realizacji projektu RPOP.09.01.02-16-008/15 pt. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0822/16/AB/17 - brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych  
5.

28-30. 08.2017

Kontrola planowa dot. realizacji projektu RPOP.09.01.02-16-008/15 pt. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej WUP-Opole   zmiana terminu do ustalenia
6. 31.08-12.09.2017 Ewaluacja zewnętrzna problemowa Opolskie Kuratorium Oświaty

brak zaleceń

raport z ewaluacji problemowej nr WWKE.5531.27.2017
z 20 września 2017

 
7. 1, 7, 12.09.2017 Prawna ochrona pracy oraz bezpieczeństwo i higieny pracy Państwowa Inspekcja Pracy Opole Protokół Kontroli nr rej. 110194-5317-K054-Pt/17 z 12.09.2017  
8.

11-13.10.2017

06-07.11.2017

Kontrola doraźna realizacji projektów "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I,II,III..."

z zakresie oceny zgodności realizacji projektów z Decyzją o dofinansowanie Projektu, Wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa... 

WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0822/08/AB/17/D z 18.12.2017  
9. 22.10.2017 Kontrola kursu doskonalącego organizowanego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Opolskie Kuratorium Oświaty brak zaleceń  
10 21.11.2017 Kontrola kursu doskonalącego organizowanego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Opolskie Kuratorium Oświaty brak zaleceń  
11 25.11.2017 Kontrola kursu doskonalącego organizowanego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Opolskie Kuratorium Oświaty brak zaleceń  
12 19.01.2018 Protokół kontroli wypoczynku zima 2018 - półkolonie od 15.01-19.01.2018 Opolskie Kuratorium Oświaty nie odnotowano ZDS.081.1.2018
13 31.01.2018 Realizacja projektu nr RPOP.09.01.02-16-0007/15 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II ... WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0825/4/AK/18 ZDS.081.2.2018
14 29.01.2018 Realizacja projektu nr RPOP.09.01.02-16-0008/15 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III ... WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0825/1/MPi/18 ZDS.081.3.2018
15 30.01.2018 Realizacja projektu nr RPOP.09.01.02-16-0006/15 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I ... WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0825/03/MN/18 ZDS.081.4.2018
16 22.02 - 04.06.2018 Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej RPOP.09.01.02-16-0005/15 w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej... Krajowa Administracja Skarbowa, Dep. Audytu Środków Publicznych Protokół nr WTA10.9011.5.2018.5 ZDS.085.1.2018
17 21-22.06.2018 Kontrola problemowa, SIO według stanu 30.09.2017 i 31.03.2018, doskonalenie zawodowe nauczycieli 2017, postępowanie w przypadku podejrzeń nadużyć finansowych, przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów etyki urzędniczej UMWO - Opole DEiRP 1.Protokół z kontroli problemowej z 29.06.2018 nr DEP-I.1711.1.2018
2.Wystąpienie pokontrolne z 13.08.2018 nr DEP-I.1711.1.2018
ZDS.081.5.2018
18 25.06.2018 Kontrola wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w RZPWE - półkolonii w Opolu, Dubois 36 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51

Protokół kontroli nr HDM.4049.37.2013.KI z 25.06.2018

brak zaleceń

ZDS.081.6.2018
19 11.07.2018 Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Szkoleniowym RZPWE w Niwkach, ul. Wiejska 17 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51

Protokół kontroli nr HDM.4049.37.2018.KI z 11.07.2018

brak zaleceń

ZDS.081.7.2018
20

01-31.08.2018
z przerwą od 6-10.08.2018

Kontrola problemowa dot.
1. Prawidłowości gospodarowania środkami ZFŚS
2. Prawidłowość oraz terminowość zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków oraz ich zgodność z planem finansowym w próbie
UMWO Biuro Kontroli i Audytu Opole Piastowska 14

Protokół z kontroli problemowej BKA-I.1711.13.2018 AF z 30.08.2018

Wystąpienie pokontrolne z 13.09.2018 BKA-I.1711.13.2018 AF

ZDS..081.9.2018
21 6.07.2018-3.08.2018 Zadanie audytowe pn. "Zarządzanie jednostką wg. standardów kontroli zarządczej w wybranej jednostce samorządu województwa ze szczególnym uwzględnieniem standardu Bezpieczeństwo informacji" UMWO Biuro Kontroli i Audytu Opole Piastowska 14 Kwestionariusz samooceny BKA-II.1720.2.2018 z 23.07.2018 ZDS.085.7.2018
22 26.09.2018 Doraźna wizyta monitoringowa trwałości wskaźnika przeprowadzonej w projekcie pn. "Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" RPOP.09.01.02-16-0005/15 WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0825/13/AK/18/D z 3.10.2018 ZDS.081.10.2018
23 22.10.2018 Kontrola doraźna dotycząca prawidłowości przeprowadzania naborów na wolne stanowiska pracy w PBW w Opolu filia K-Koźle UMWO - Opole DEiRP

Protokół z kontroli doraźnej

nr DEP-I.1711.3.2018 z 09.11.2018

 

Wystąpienie pokontrolne nr DEP-I.1711.3.2018 z 05.12.2018 r.

ZDS.081.12.2018
24 17-19.12.2018

Wizyta monitoringowa projektu POPC.03.02.00-00-0109/17  pn."Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS -3"  w zakresie:

1.Czy działania są zgodne z umową/porozumieniem/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi jeśli została zlecona,

2.Czy działania są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie,

3. Czy sprzęt i wyposażenie zakupione ze środków projektu są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,

4.Czy pomieszczenia, w których odbywa się wydarzenie i materiały, które uczestnicy otrzymują są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania w ramach POPC. 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa,

ul.Spokojna 13 A, Warszawa

Informacja pokontrolna z wizyty monitoringowej z 07.12.2019 r.

ZDS.081.11.2018

 

25. 28-30.11.2018

Kontrola planowa w związku z realizacją projektu pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"  w zakresie oceny zgodności realizacji projektu z Decyzją o dofinansowanie Projektu, z wnioskiem o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

Informacja pokontrolna zostanie przekazana w terminie późniejszym.

ZDS.081.13.2018

 

 

26 16.11.2018 Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn. Nowoczesna Edukacja matematyczno - przyrodnicza".(I edycja , część 14). Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 16.11.2018 r. ZDS.081.14.2018
27 29.10.2018 Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Pomyślny start dziecka w szkole- diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole"(II edycja, część 6). Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 29.10.2018 r. ZDS.081.15.2018
28. 28.10.2018

Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Warsztaty Kreatywnego nauczyciela - metody i techniki pracy z uczniem"          (I edycja część 21).

Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 29.10.2018 r. ZDS.081.16.2018
29 28-30.1.2018 Kontrola planowa w związku z realizacją projektu nr RPOP.09.01.02-16-0007/15-01 pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"  w zakresie oceny zgodności realizacji projektu z Decyzją o dofinansowanie Projektu, z wnioskiem o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

Informacja pokontrolna zostanie przekazana w terminie późniejszym. ZDS.081.17.2018
30 07.11.2018 Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Edukacja poprzez film.Rola filmu w psychoedukacji i edukacji społecznej" (II edycja, część 7). Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 07.11.2018 r. ZDS.081.18.2018
31 24.11.2018 Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Tutoring: innowacyjna metoda rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia" ( II edycja, część 17). Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 24.11.2018 r. ZDS.081.20.2018
32 02.12.2018 Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Poszukiwanie nowoczesnych metod nauczania- jak zachęcić ucznia w szkole podstawowej do nauki języka obcego" Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 02.12.2018 r. ZDS.081.22.2018
33 07.12.2018 Wizyta monitoringowa w zakresie utrzymania i wykorzystania zakupionego w ramach projektu nr RPOP.09.01.02-16-0007/15 pn.Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych/ sprzętu TIK.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

Informacja pokontrolna nr NK.0825/16/AK/18 z planowej wizyty monitoringowej trwałości wskaźnika rezultatu z 11.12.2018 r.  ZDS.081.23.2018
34 22.11.2018 Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Regulacje prawne dot. stanowiska dyrektora szkoły.Wymagania dla kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły.Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły.Status prawny dyrektora szkoły" (II edycja,część 14). Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 22.11.2018 r. ZDS.081.24.2018
35 14.12.2018 Wizyta monitoringowa w zakresie utrzymania i wykorzystania zakupionego w ramach projektu nr RPOP.09.01.02-16-0008/15 pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar III- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

Informacja pokontrolna nr NK.0825/17/AK/18 z planowej wizyty monitoringowej trwałości wskaźnika  z 18.12.2018 r. ZDS.081.25.2018
36 13.12.2018 Wizyta monitoringowa w zakresie utrzymania i wykorzystania zakupionego w ramach projektu nr RPOP.09.01.02-16-0006/15 pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

Informacja pokontrolna nr NK.0825/15/AB/18 z planowej wizyty monitoringowej trwałości wskaźnika  z 21.12.2018 r.  ZDS.081.26.2018
37 06.07-03.08.2018 Zadanie audytowe pn. "Zarządzanie jednostką wg standardów kontroli zarządczej w wybranej jednostce samorządu województwa, ze szczególnym uwzględnieniem standardu Bezpieczeństwa informacji".

Marszałek Województwa Opolskiego,

ul. Piastowska 14,

 45-082 Opole

Kwestionariusz samooceny jednostki nr BKA-II.1720.2.2018.SJ z 23.07.2018 oraz z 02.08.2018  a także zaakceptowany przez RZPWE projekt sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego z 30.11.2018r. w części dot. RZPWE. ZDS.085.2.2018

 

 

 

 

Informacja dostępna w sekretariacie p.1.52, ul Głogowska 27, Opole.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-03-2017
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • opublikowano:
  27-03-2017 10:54
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • zmodyfikowano:
  15-01-2019 12:17
  przez: Barbara Kowal
 • podmiot udostępniający:
  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
  odwiedzin: 1064
Dane jednostki:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
45–315 Opole
ul. Głogowska 27
NIP: 7543125519 REGON: 365183911

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 404 75 30
fax: +48 77 404 75 35
e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl
strona www: www.rzpwe.opolskie.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×