Przejdź do treści strony
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr kontroli

Rejestr kontroli

Lp. Data Przedmiot kontroli Podmiot kontrolujący Wydane zalecenia Uwagi
1. 23-24. 02.2017
2-3. 03.2017
Kontrola projektu pn. "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2" WUP-Opole dostępne w sekretariacie  
2. 24.07.2017

Audyt w Instytucji Zarządzającej - UM WO, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2014-2020...

Ministerstwo Finansów
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Protokół DAS1.9011.10.2017.WTA10.23.1 z audytu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej ... projektu RPOP.10.04.00-16-0001/16  
3. 4.08.2017-
01.09.2017

Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości nieprzekraczającej 30 000 Euro

Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.24.2016 z dnia 27.09.2016r.

UM WO Biuro Kontroli i Audytu

Protokół kontroli problemowej z 05.09.2017, nr sprawy: BKA-I.1711.14.2017

Wystąpienie pokontrolne 
BKA-I.1711.14.2017.DC
z 12 września 2017 

 
4.

9-11. 08.2017,

22-23. 08.2017

Kontrola planowa dot. realizacji projektu RPOP.09.01.02-16-008/15 pt. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0822/16/AB/17 - brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych  
5.

28-30. 08.2017

Kontrola planowa dot. realizacji projektu RPOP.09.01.02-16-008/15 pt. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej WUP-Opole   zmiana terminu do ustalenia
6. 31.08-12.09.2017 Ewaluacja zewnętrzna problemowa Opolskie Kuratorium Oświaty

brak zaleceń

raport z ewaluacji problemowej nr WWKE.5531.27.2017
z 20 września 2017

 
7. 1, 7, 12.09.2017 Prawna ochrona pracy oraz bezpieczeństwo i higieny pracy Państwowa Inspekcja Pracy Opole Protokół Kontroli nr rej. 110194-5317-K054-Pt/17 z 12.09.2017  
8.

11-13.10.2017

06-07.11.2017

Kontrola doraźna realizacji projektów "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I,II,III..."

z zakresie oceny zgodności realizacji projektów z Decyzją o dofinansowanie Projektu, Wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa... 

WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0822/08/AB/17/D z 18.12.2017  
9. 22.10.2017 Kontrola kursu doskonalącego organizowanego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Opolskie Kuratorium Oświaty brak zaleceń  
10 21.11.2017 Kontrola kursu doskonalącego organizowanego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Opolskie Kuratorium Oświaty brak zaleceń  
11 25.11.2017 Kontrola kursu doskonalącego organizowanego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Opolskie Kuratorium Oświaty brak zaleceń  
12 19.01.2018 Protokół kontroli wypoczynku zima 2018 - półkolonie od 15.01-19.01.2018 Opolskie Kuratorium Oświaty nie odnotowano ZDS.081.1.2018
13 31.01.2018 Realizacja projektu nr RPOP.09.01.02-16-0007/15 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II ... WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0825/4/AK/18 ZDS.081.2.2018
14 29.01.2018 Realizacja projektu nr RPOP.09.01.02-16-0008/15 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III ... WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0825/1/MPi/18 ZDS.081.3.2018
15 30.01.2018 Realizacja projektu nr RPOP.09.01.02-16-0006/15 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I ... WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0825/03/MN/18 ZDS.081.4.2018
16 22.02 - 04.06.2018 Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej RPOP.09.01.02-16-0005/15 w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej... Krajowa Administracja Skarbowa, Dep. Audytu Środków Publicznych Protokół nr WTA10.9011.5.2018.5 ZDS.085.1.2018
17 21-22.06.2018 Kontrola problemowa, SIO według stanu 30.09.2017 i 31.03.2018, doskonalenie zawodowe nauczycieli 2017, postępowanie w przypadku podejrzeń nadużyć finansowych, przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów etyki urzędniczej UMWO - Opole DEiRP 1.Protokół z kontroli problemowej z 29.06.2018 nr DEP-I.1711.1.2018
2.Wystąpienie pokontrolne z 13.08.2018 nr DEP-I.1711.1.2018
ZDS.081.5.2018
18 25.06.2018 Kontrola wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w RZPWE - półkolonii w Opolu, Dubois 36 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51

Protokół kontroli nr HDM.4049.37.2013.KI z 25.06.2018

brak zaleceń

ZDS.081.6.2018
19 11.07.2018 Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Szkoleniowym RZPWE w Niwkach, ul. Wiejska 17 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51

Protokół kontroli nr HDM.4049.37.2018.KI z 11.07.2018

brak zaleceń

ZDS.081.7.2018
20

01-31.08.2018
z przerwą od 6-10.08.2018

Kontrola problemowa dot.
1. Prawidłowości gospodarowania środkami ZFŚS
2. Prawidłowość oraz terminowość zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków oraz ich zgodność z planem finansowym w próbie
UMWO Biuro Kontroli i Audytu Opole Piastowska 14

Protokół z kontroli problemowej BKA-I.1711.13.2018 AF z 30.08.2018

Wystąpienie pokontrolne z 13.09.2018 nr BKA-I.1711.13.2018 AF

ZDS..081.9.2018
21 6.07.2018-3.08.2018 Zadanie audytowe pn. "Zarządzanie jednostką wg. standardów kontroli zarządczej w wybranej jednostce samorządu województwa ze szczególnym uwzględnieniem standardu Bezpieczeństwo informacji" UMWO Biuro Kontroli i Audytu Opole Piastowska 14

Kwestionariusz samooceny nr BKA-II.1720.2.2018 z 23.07.2018 oraz z 02.08.2018 

a także   sprawozdanie nr BKA-II.1720.2.2018.MDZ z 21.01.2019r. z przeprowadzonego audytu wewnętrznego  w części dot. RZPWE.

ZDS.085.2.2018
22 26.09.2018 Doraźna wizyta monitoringowa trwałości wskaźnika przeprowadzonej w projekcie pn. "Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" RPOP.09.01.02-16-0005/15 WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0825/13/AK/18/D z 3.10.2018 ZDS.081.10.2018
23 22.10.2018 Kontrola doraźna dotycząca prawidłowości przeprowadzania naborów na wolne stanowiska pracy w PBW w Opolu filia K-Koźle UMWO - Opole DEiRP

Protokół z kontroli doraźnej

nr DEP-I.1711.3.2018 z 09.11.2018

 

Wystąpienie pokontrolne nr DEP-I.1711.3.2018 z 05.12.2018 r.

ZDS.081.12.2018
24 17-19.12.2018

Wizyta monitoringowa projektu POPC.03.02.00-00-0109/17  pn."Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS -3"  w zakresie:

1.Czy działania są zgodne z umową/porozumieniem/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi jeśli została zlecona,

2.Czy działania są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie,

3. Czy sprzęt i wyposażenie zakupione ze środków projektu są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,

4.Czy pomieszczenia, w których odbywa się wydarzenie i materiały, które uczestnicy otrzymują są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania w ramach POPC. 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa,

ul.Spokojna 13 A, Warszawa

Informacja pokontrolna z wizyty monitoringowej z 07.12.2019 r.

ZDS.081.11.2018

 

25. 28-30.11.2018

Kontrola planowa w związku z realizacją projektu pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"  w zakresie oceny zgodności realizacji projektu z Decyzją o dofinansowanie Projektu, z wnioskiem o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

Upoważnienie Nr NK.0116/55/KK/18;

 
Ostateczna Informacja pokontrolna nr NK.0822/21/KK/18 z 15.11.2019r.

ZDS.081.13.2018

 

 

26 16.11.2018 Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn. Nowoczesna Edukacja matematyczno - przyrodnicza".(I edycja , część 14). Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 16.11.2018 r. ZDS.081.14.2018
27 29.10.2018 Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Pomyślny start dziecka w szkole- diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole"(II edycja, część 6). Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 29.10.2018 r. ZDS.081.15.2018
28. 28.10.2018

Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Warsztaty Kreatywnego nauczyciela - metody i techniki pracy z uczniem"          (I edycja część 21).

Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 29.10.2018 r. ZDS.081.16.2018
29 28-30.11.2018 Kontrola planowa w związku z realizacją projektu nr RPOP.09.01.02-16-0007/15-01 pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"  w zakresie oceny zgodności realizacji projektu z Decyzją o dofinansowanie Projektu, z wnioskiem o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

 

Upoważnienie Nr Nk.0116/57/GS/18

 

Ostateczna Informacja pokontrolna Nr NR.NK.0822/22/GS/18

 z 18.11.2019r.

ZDS.081.17.2018
30 07.11.2018 Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Edukacja poprzez film.Rola filmu w psychoedukacji i edukacji społecznej" (II edycja, część 7). Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 07.11.2018 r. ZDS.081.18.2018
31 24.11.2018 Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Tutoring: innowacyjna metoda rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia" ( II edycja, część 17). Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 24.11.2018 r. ZDS.081.20.2018
32 02.12.2018 Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Poszukiwanie nowoczesnych metod nauczania- jak zachęcić ucznia w szkole podstawowej do nauki języka obcego" Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 02.12.2018 r. ZDS.081.22.2018
33 07.12.2018 Wizyta monitoringowa w zakresie utrzymania i wykorzystania zakupionego w ramach projektu nr RPOP.09.01.02-16-0007/15 pn.Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych/ sprzętu TIK.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

Informacja pokontrolna nr NK.0825/16/AK/18 z planowej wizyty monitoringowej trwałości wskaźnika rezultatu z 11.12.2018 r.  ZDS.081.23.2018
34 22.11.2018 Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Regulacje prawne dot. stanowiska dyrektora szkoły.Wymagania dla kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły.Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły.Status prawny dyrektora szkoły" (II edycja,część 14). Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 22.11.2018 r. ZDS.081.24.2018
35 14.12.2018 Wizyta monitoringowa w zakresie utrzymania i wykorzystania zakupionego w ramach projektu nr RPOP.09.01.02-16-0008/15 pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar III- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

Informacja pokontrolna nr NK.0825/17/AK/18 z planowej wizyty monitoringowej trwałości wskaźnika  z 18.12.2018 r. ZDS.081.25.2018
36 13.12.2018 Wizyta monitoringowa w zakresie utrzymania i wykorzystania zakupionego w ramach projektu nr RPOP.09.01.02-16-0006/15 pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

Informacja pokontrolna nr NK.0825/15/AB/18 z planowej wizyty monitoringowej trwałości wskaźnika  z 21.12.2018 r.  ZDS.081.26.2018
37 17-19.12.2019r. Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu, którego celem jest potwierdzenie realizowania projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, potwierdzenie prawdziwości i prawidłowości wydatków poniesionych w ramach projektu oraz zweryfikowanie treści wniosku o płatność w części dot. przebiegu realizacji projektu i potwierdzenie informacji tam zawartych ze stanem faktycznym. Centrum Projektów, Polska Cyfrowa, Warszawa, ul. Spokojna 13a INFORMACJA POKONTROLNA z 07.02.2019r.

 

 

 

ZDS.081.11.2018

 

38 31.01.2019 Kontrola  półkolonii organizowanej przez RZPWE w terminie 28.01 do 01.02.2019. Kuratorium Oświaty w Opolu,ul.Piastowska 14 Protokół Kontroli Wypoczynku Zima 2019 z 31.01.2019 ZDS.081.2.2019
39 07.02.2019 Kontrola  półkolonii organizowanej przez RZPWE w terminie 04.02 do 08.02.2019. Kuratorium Oświaty w Opolu,ul.Piastowska 14 Protokół Kontroli Wypoczynku Zima 2019 z 07.02.2019 ZDS.081.3.2019
40. 04.03.2019 Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" , nr RPOP.10.4.00-16-0001/16, realizowanego w ramach Działania 10.4 RPO WO 2014-2020. UMWO - Opole DEiRP

Protokół z 25.03.2019

nr DEP-II.433.1.13.2019.KW

 

ZDS.081.4.2019
41 21-23.05.2019 Kontrola planowa Projektu "Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych woj. opolskiego" nr: RPOP.09.01.01-16-0064/15-00, w zakresie oceny zgodności realizacji projektu z Umową o dofinansowanie Projektu, wnioskiem i obowiązującymi przepisami prawa ...". Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Upoważnienie nr NK.0116.10.2019.MP;

Informacja pokontrolna

Nr NK.0822.4.2019.MP z 28.08.2019r.

 

ZDS.081.5.2019

42 06.06. do 04.07.2019

 

Kontrola problemowa w zakresie:

1. Prawidłowość i zasady prowadzenia gospodarki kasowej w 2018r.,

2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.13.2018.AF z 13.09.2018r.

 

Biuro Kontroli i Audytu, 

ul. Piastowska 14, Opole

Upoważnienie Nr 70/2019;

Protokół z  3.07.2019 znak sprawy: BKA-I.1711.10.2019.T;

 Wystąpienie pokontrolne BKA-I.1711.10.2019.T z 15.07.2019

 

ZDS.081.6.2019

43 05.07 do 09.07.2019 Kontrola  wypoczynku organizowanego  w dniach od  01.07.2019 do 05.07.2019 przez RZPWE w Opolu przy Dubois 36 na podstawie zgłoszenia 459/OPO/L-2019. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. Krakowska 51, Opole

PROTOKÓŁ

 HDM.4049.34.2019.IF

z 4.07.2019r.

ZDS.081.7.2019
44 08.07.2019 Kontrola  wypoczynku organizowanego  w dniach 08.07.2019 do 11.07.2019  przez RZPWE w Opolu przy Dubois 36 na podstawie zgłoszenia 459/OPO/L-2019. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. Krakowska 51, Opole PROTOKÓŁ 

HDM.4049.39.2019.IF

z 8.07.2019r.

ZDS.081.8.2019
45 17.07.2019 Kontrola  w zakresie oceny stanu sanitarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży  organizowanego przez RZPWE w Niwkach przy ul. Wiejskiej 17. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. Krakowska 51, Opole PROTOKÓŁ 

HDM.4049.48.2019.HB

z 17.07.2019r.

ZDS.081.9.2019
46 26.07.2019 Kontrola  wypoczynku  letniego - kolonii organizowanego  w dniach 22.07.2019 do 27.07.2019  przez RZPWE w Niwkach przy Wiejskiej na podstawie zgłoszenia 2937/OPO/L-2019. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. Krakowska 51, Opole

PROTOKÓŁ 

WRE.5553.157.2019

z 26.07.2019r.

ZDS.081.10.2019
47 29.03.2019 Wizyta monitoringowa  w ramach projektu nr RPOP.09.01.01-16-0064/15 pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych woj. opolskiego"  dot. weryfikacji sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia formy wsparcia - zajęcia w pracowniach Zaczarowanego Świata ,zgodnie z Decyzją i Wnioskiem o dofinansowanie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

 

Informacja pokontrolna NK.0825.3.PP.2019 

z 21.08.2019r.

ZDS.081.11.2019
48 26.08.2019 do 15.02.2020

Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO na lata 2014-2020 ... projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych woj. opolskiego", nr RPOP.09.01.01-16-0064/15.

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Upoważnienie

Nr 1601-ICE.52.40.2019.4

 w trakcie;

ZDS.085.1.2019

49 29.08.2019 do 15.02.2020 Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO na lata 2014-2020 ... projektu pn. " Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1"  nr RPOP.09.02.02-16-0018/16 . Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Upoważnienie

Nr 1601-ICE.52.40.2019.4

w trakcie:

ZDS.085.2.2019

50. 28-30.10.2019 Planowa wizyta monitoringowa w zakresie utrzymania i wykorzystania zakupionego w ramach projektu nr: RPOP.09..02.01-16-0028/15 pn. "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2" doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych i sprzętu TIK.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

Upoważnienie Nr :NK.0116.13.M.2019.GS ;

Informacja pokontrolna nr NK.0825.8.2019.GS

z 18.11.2019r.

ZDS.081.12.2019
51. 27.11.2019 Kontrola doraźna na miejscu w zakresie realizacji projektów nr RPOP.09.01.02-16-0005/15-00 pn. Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze  AO oraz nr: RPOP.09.01.02-16-0008/15 pn. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze AO. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Upoważnienie Nr NK.0116.26.26.2019.TM/D;

 

Ostateczna Informacja pokontrolna Nr:

NK.0822.9.2019.TS/D

 z 29.01.2020r.

ZDS.081.13.2019
52

09-13.12.2019

Ewaluacja problemowa nt. wartości działań podejmowanych w zakresie wymagań:

- Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji  i organizacji korzystających z oferty placówki,

- współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju,

- zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

Kuratorium Oświaty w Opolu,ul.Piastowska 14 Raport z ewaluacji problemowej z  19.12.2019r. ZDS.082.1.2019
53 13.02.2020 Kontrola  półkolonii organizowanej przez RZPWE w terminie 10.02 do 14.02.2020. Kuratorium Oświaty w Opolu,ul.Piastowska 14

Protokół kontroli wypoczynku

z 13.02.2020 nr: WRE.5553.56.2020

ZDS.081.1.2020
54 5.05. i 22.05.2020

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

2. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym przy ul. Dubois 36 w Opolu.

Komenda Powiatowa/Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

UPOWAŻNIENIE

MZ.5580.18.1.2020

 

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych 

Znak sprawy: MZ.5580.18.2.2020 z 22.05.2020;

DECYZJA nakazująca wykonanie obowiązków nr :

MZ.5580.18.4.2020

ZDS.081.2.2020
55 19.05.2020 do 15.02.2021 (przewidywany termin zakończenia audytu) Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO na lata 2014-2020 ... projektu pn. " Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1"  nr RPOP.09.02.01-16-0001/18. Izba Administracji Skarbowej w Opolu

UPOWAŻNIENIE

Nr 1601-ICE.52.31.2020.4

w trakcie

ZDS.085.1.2020

56 04.02.2020 do 01.06.2020 Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO na lata 2014-2020 ...  w zakresie projektu pn. " Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1"  nr RPOP.09.02.01-16-0001/18 , nr wniosku o płatność: RPOP.09.02.01-16-0001/18-005. Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Upoważnienie  

Nr 1601-ICE.52.1.2020.4

PROTOKÓŁ Nr 1601-ICE.52.12.2020.2 z 08.06.2020r.;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie  nr RPOP.09.02.01-16-0001/18 ... z 09.06.2020

ZDS.085.3.2019
57 14.07.2020 Kontrola  półkolonii organizowanej przez RZPWE w terminie 13.07 do 17.07.2020. Kuratorium Oświaty w Opolu,ul.Piastowska 14

Protokół kontroli wypoczynku

z 14.07.2020r.  nr: WRE.5553.85.2020

ZDS.081.4.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dostępna w sekretariacie p.1.52, ul Głogowska 27, Opole.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-03-2017
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • opublikowano:
  27-03-2017 10:54
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • zmodyfikowano:
  16-07-2020 14:44
  przez: Barbara Kowal
 • podmiot udostępniający:
  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
  odwiedzin: 2147
Dane jednostki:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
45–315 Opole
ul. Głogowska 27
NIP: 7543125519 REGON: 365183911

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 404 75 30
fax: +48 77 404 75 35
e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl
strona www: www.rzpwe.opolskie.pl