Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020 Postępowania powyżej 30.000 €

 • 31/ZP/RZPWE/9.2.1/9.1.1/2020 Dostawa przestrzeni serwerowych

  Opole, dnia 13.11.2020 r.

  Wyłonienie dostawcy usługi przestrzeni na wirtualnym serwerze dla 1688 nauczycieli do realizacji zdalnego kształcenia w ramach przeciwdziałania COVID objętych realizacją projektu RPOP.09.01.01-16-0001/20 "Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża!" oraz przestrzeni na wirtualnym serwerze dla 2229 nauczycieli do realizacji zdalnego kształcenia w ramach przeciwdziałania COVID objętych realizacją projektu RPOP.09.02.01-16-001/18 "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy".

 • 30/ZP/RZPWE/9.2.1/2020 zestawy mobilne do nauki zdalnej

  30/ZP/RZPWE/9.2.1/2020, Opole, 13.11.2020r.

  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 34 zestawów wideokonferencyjnych z monitorami interaktywnymi wraz montażem, konfiguracją i uruchomieniem profesjonalnych systemów do zdalnej nauki oraz przeprowadzeniem szkolenia z obsługi urządzenia dla osób wskazanych przed dyrektora szkoły – szkolnie każdorazowo w powinno odbywać na miejscu w danej szkole lub online, na potrzeby projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” (poddziałanie 9.2.1 współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • 28/ZP/RZPWE/9.1.2/2020 dostawa laptopów do nauki zdalnej UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

  28/ZP/RZPWE/9.1.2/2020 Opole, 12.11.2020r.

  doposażenie nauczycieli Szkół Podstawowych z Aglomeracji Opolskiej w laptopy (800szt.) do prowadzenia zdalnego kształcenia w związku z COVID-19

   

 • 29/ZP/Usp/RZPWE/9.2.1/2020

  29/ZP/Usp/RZPWE/9.2.1/2020, Opole 04.11.2020r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu szczegółowego programu, materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzeniu zajęć, ewaluacji i egzaminu na kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektów: Zadanie A. Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy , Zadanie B. Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2. Zamówienie podzielone jest na 3 części:

  Część 1: przeprowadzenie zajęć o tematyce: Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki prac oraz przeprowadzenie egzaminu po zakończonych zajęciach. Łącznie 14 godzin zajęć, w tym: po 5 godzin zajęć w każdym zadaniu oraz po 2 godziny egzaminu w każdym zadaniu

  Część 2: przeprowadzenie zajęć o tematyce: Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się” oraz przeprowadzenie egzaminu po zakończonych zajęciach. Łącznie 20 godzin zajęć, w tym: po 8 godzin zajęć w każdym zadaniu oraz po 2 godziny egzaminu w każdym zadaniu

  Część 3: przeprowadzenie zajęć o tematyce: Metodyka praktycznej nauki zawodu oraz przeprowadzenie egzaminu po zakończonych zajęciach. Łącznie 58 godzin zajęć, w tym: po 27 godzin zajęć w każdym zadaniu oraz po 2 godziny egzaminu w każdym zadaniu

 • 27/ZP/RZPWE/5.1/2020 - roboty budowalne związane z obiektami w Niwkach oraz przy ul. Dubois w Opolu.

  Opole, dnia 02.11.2020 r.

  Zadanie inwestycyjne obejmujące wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem obiektów na potrzeby projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.RPOP.05.01.00-16-0005/18-00.

 • 26/ZP/Usp/RZPWE/9.2.2-3/2020 wyjazd na targi

  Opole, 05.10.2020r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa społeczna polegająca na organizacji wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na targi branżowe: „ITM Polska”, „Modernlog”, „3D Solutions” odbywających się w Poznaniu w dniach od 3 do 6 listopada 2020r.  Wyjazd organizowany jest w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3” współrealizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 24/ZP/Usp/RZPWE/9.2.1/9.1.1/2020 przeprowadzenie szkoleń on-line

  Opole, dnia 28.09.2020 r.

  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń on-line z użyciem technologii Microsoft Teams w czasie rzeczywistym przygotowujących nauczycieli do wykorzystania narzędzi i metod związanych z nauczaniem zdalnym na potrzeby projektów, realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

  Zadanie A: „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, realizowanego w ramach osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

  Zadanie B: „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża!”, realizowanego w ramach osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 • 23/ZP/RZPWE/2020 dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla rzpwe

  Opole, dnia 24.09.2020 r.

  Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby RZPWE, tj:

  Część 1: laptopy i monitory

  Część 2: projektory

  Część 3: pozostały sprzęt

 • 22/ZP/RZPWE/9.2.1/2020 dostawa oprogramowania branżowego

  Opole, dnia 09.09.2020 r.

  Dostawa oprogramowania branżowego dla szkół na terenie województwa opolskiego będących beneficjentem ostatecznym Projektu 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków RPO WO 2014 – 2020,  realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

 • 21/ZP/Usp/RZPWE/9.1.4/2020 Organizacja i przeprowadzenie kursów

  Opole, dnia 04.09.2020 r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów z zakresu kompetencji kluczowych i pedagogiki specjalnej dla nauczycieli z Ośrodków Wychowania Przedszkolnego (OWP) z Aglomeracji Opolskiej w ramach projektu „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli Aglomeracji Opolskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej oraz zapewnieniu usługi cateringu dla uczestników kursów w „przerwach kawowych”.